The Corporation 10 — kiállítás az acb Galériában

Kedves bará­ta­ink!

2010. júni­us 24-én, 19 óra­kor az acb Galériában, hosszú szü­net után a The Corporation cso­port új kiál­lí­tást és közös fro­no­tot nyit. Létrehoztunk egy ins­tal­lá­ci­ót, amely a galé­ria tere­it össze­köt­ve, az álta­lunk alap­ve­tő fon­tos­sá­gú­nak tar­tott „közös­ség” és „össze­tar­to­zás” sza­vak­ra ref­lek­tál. Az ins­tal­lá­ció azál­tal nyer iga­zi értel­met, hogy a kiál­lí­tás láto­ga­tói a szó leg­szo­ro­sabb értel­mé­ben rálép­nek.

Ezen túl négyünk­től egy-egy mun­ka kerül bemu­ta­tás­ra — az acb Galéria által köz­zé­tett saj­tó­anyag szö­ve­ge sze­rint:

Szenteleki Gábor „Pásztor” című olaj, vászon ala­pú talá­nyos atmosz­fé­rá­jú, spi­ri­tu­á­lis témá­jú fest­mé­nyén aktu­á­lis tár­sa­dalmi feszült­sé­gek és egy­más­ra­utalt­sá­gok témá­ját dol­goz­za fel.

Borsos János itt bemu­ta­tás­ra kerü­lő, önfel­tá­ró alko­tá­sa mani­pu­lált biz­ton­sá­gi kame­rák és moni­tor fel­hasz­ná­lá­sá­val készült.

Mátrai Erik fény-ins­tal­lá­ci­ót állít ki, „Glória kúp” név­vel.

.page. mun­ká­ja, a „Tudat”, videó-önarc­kép, amely a digi­tá­lis szek­ven­ci­ák és a sza­bad­ké­zi kal­lig­rá­fi­ák sab­lon­ja­i­ból épít­kez­ve törek­szik a sze­mé­lyes­ség meg­ra­ga­dá­sá­ra

Az elmúlt hat évben ugyan job­bá­ra saját uta­kon jár­tunk, és az azóta átalakult/alakulóban lévő Finita la Commedia aka Civil Negyed (mozgás)művészeti tár­su­lás­sal közös 2008. szep­tem­be­ri, „Függetlenek Éjszakája” ren­dez­vény­so­ro­zat kere­té­ben a Flórián Műhelyben tar­tott egy­éj­sza­kás parti/bemutató (Finita ala The Corp.: „FURCSAPARTI) kivé­te­lé­vel nem hasz­nál­tuk a The Corporation nevet.

Alakulásunk 10. évé­ben, az acb Galériában most nyí­ló kiál­lí­tá­sun­kon a művé­szet­tör­té­net kate­gó­ri­á­i­val is jól/jobban meg­ha­tá­roz­ha­tó műal­ko­tá­sok­kal inkább a husza­dik szá­zad végé­re beérett és per­sze túl­ha­la­dott „klasszi­kus szép­mű­vé­sze­ti fel­fo­gást” kép­vi­sel­jük. (Amennyiben lehet­sé­ges ezek között a fogal­mak között ren­det terem­te­ni így az új évez­red első tíz évé­nek eltel­té­vel. :))

Mikor ter­vez­get­tük ezt az ese­ményt, rájöt­tünk, hogy a The Corporation most elő­ször állít ki hagyo­má­nyos „galé­ri­ás kör­nye­zet­ben” — kul­túrá­lis bor és pogá­csa tár­sa­sá­gá­ban: júni­us 24-én, csü­tör­tök este a ver­nisszá­zson min­den régi és új bará­tun­kat, alko­tó­tár­sun­kat sze­re­tet­tel lát­juk és vár­juk! Jöjjenek és gyer­tek!

YouTube előnézeti kép

YouTube előnézeti kép

YouTube előnézeti kép

YouTube előnézeti kép