The Corporation 10 — kiállítás az acb Galériában

Kedves bará­ta­ink!

2010. június 24-én, 19 óra­kor az acb Galériában, hosszú szü­net után a The Corporation cso­port új kiál­lí­tást és közös fro­no­tot nyit. Létrehoztunk egy ins­tal­lá­ciót, amely a galé­ria tereit össze­kötve, az álta­lunk alap­vető fon­tos­sá­gú­nak tar­tott „közös­ség” és „össze­tar­to­zás” sza­vakra ref­lek­tál. Az ins­tal­lá­ció azál­tal nyer igazi értel­met, hogy a kiál­lí­tás láto­ga­tói a szó leg­szo­ro­sabb értel­mé­ben rálép­nek.

Ezen túl négyünktől egy-egy munka kerül bemu­ta­tásra — az acb Galéria által köz­zé­tett saj­tó­anyag szö­vege szerint:

Szenteleki Gábor „Pásztor” című olaj, vászon alapú talá­nyos atmo­szfé­rájú, spi­ri­tu­á­lis témájú fest­mé­nyén aktu­á­lis tár­sa­dalmi feszült­sé­gek és egy­más­ra­utalt­sá­gok témá­ját dol­gozza fel.

Borsos János itt bemu­ta­tásra kerülő, önfel­táró alko­tása mani­pu­lált biz­ton­sági kame­rák és moni­tor fel­hasz­ná­lá­sá­val készült.

Mátrai Erik fény-installációt állít ki, „Glória kúp” névvel.

.page. mun­kája, a „Tudat”, videó-önarckép, amely a digi­tá­lis szek­ven­ciák és a sza­bad­kézi kal­lig­rá­fiák sab­lon­ja­i­ból épít­kezve törek­szik a sze­mé­lyes­ség megragadására

Az elmúlt hat évben ugyan job­bára saját uta­kon jár­tunk, és az azóta átalakult/alakulóban lévő Finita la Commedia aka Civil Negyed (mozgás)művészeti tár­su­lás­sal közös 2008. szep­tem­beri, „Függetlenek Éjsza­kája” ren­dez­vény­so­ro­zat kere­té­ben a Flórián Műhelyben tar­tott egyéj­sza­kás parti/bemutató (Finita ala The Corp.: „FURCSAPARTI) kivé­te­lé­vel nem hasz­nál­tuk a The Corporation nevet.

Alakulásunk 10. évé­ben, az acb Galériában most nyíló kiál­lí­tá­sun­kon a művé­szet­tör­té­net kate­gó­ri­á­i­val is jól/jobban meg­ha­tá­roz­ható műal­ko­tá­sok­kal inkább a husza­dik szá­zad végére beérett és per­sze túl­ha­la­dott „klasszi­kus szépmű­vé­szeti fel­fo­gást” kép­vi­sel­jük. (Amennyiben lehet­sé­ges ezek között a fogal­mak között ren­det terem­teni így az új évez­red első tíz évé­nek elteltével. :))

Mikor ter­vez­get­tük ezt az ese­ményt, rájöt­tünk, hogy a The Corporation most elő­ször állít ki hagyo­má­nyos „galé­riás kör­nye­zet­ben” — kul­tú­rá­lis bor és pogá­csa tár­sa­sá­gá­ban: június 24-én, csü­tör­tök este a ver­nisszá­zson min­den régi és új bará­tun­kat, alko­tó­tár­sun­kat sze­re­tet­tel lát­juk és vár­juk! Jöjjenek és gyertek!

YouTube előnézeti kép

YouTube előnézeti kép

YouTube előnézeti kép

YouTube előnézeti kép