The Corporation — következő esemény

Egyszerű Többség

2011. Műcsarnok, már­ci­us 25. — ápri­lis 24.

- kb. 13 cso­port rész­vé­te­lé­vel zaj­ló pro­jekt (Horváth Tibort is egy külön cso­port­nak szá­mol­tam, ami azt hiszem meg­bo­csát­ha­tó, mert ő egy­ma­ga is egy intéz­mény. :))

Résztvevők lis­tá­ja emitt: Egyszerű Többség-bolg.

(Az Egyszerű Többség jelen­leg a ter­ve­zé­si fázis­ban tart, a részt­ve­vők elkép­ze­lé­sei elő­ször hol­nap (janu­ár 29.) lesz­nek egy­más elé tár­va. A mi ter­ve­ink for­má­lód­nak — Janó pél­dá­ul már nagyon szép űrha­jó­kat raj­zolt. :))