The Corporation — következő esemény

Egyszerű Többség

2011. Műcsarnok, már­cius 25. — ápri­lis 24.

- kb. 13 cso­port rész­vé­te­lé­vel zajló pro­jekt (Horváth Tibort is egy külön cso­port­nak szá­mol­tam, ami azt hiszem meg­bo­csát­ható, mert ő egy­maga is egy intézmény. :))

Résztvevők lis­tája emitt: Egyszerű Többség–bolg.

(Az Egyszerű Többség jelen­leg a ter­ve­zési fázis­ban tart, a részt­vevők elkép­ze­lé­sei elő­ször hol­nap (január 29.) lesz­nek egy­más elé tárva. A mi ter­ve­ink for­má­lód­nak — Janó pél­dául már nagyon szép űrha­jó­kat rajzolt. :))