ÚRHAJÓ

2011.03.26- indul az Egyszerű Többség-kísér­let, ben­ne pedig a The Corporation: ÚRHAJÓ.

Projektünk része egy esszé: NÉZZ A SZEMEDBE!” (Szöveg a hét­kön­api embe­ri ski­zó, vallás/filozófia, sza­bad­ság hang­ala­kok men­tén) — itt elol­vas­ha­tó

[és letölt­he­tő:]

A temp­lom (Úrhajó) — Műcsarnok-alap­rajz, raj­ta a The Corporation mun­kái:

Az Egyszerű Többség a Műcsarnok 2011. már­ci­us 26-ápri­lis 23-ig tar­tó kiál­lí­tá­sa, ame­lyet a hagyo­má­nyos „néz­he­tő műal­ko­tá­sok” mel­lett több ese­mény, akció, illet­ve ott dol­go­zó műhe­lyek alkot­nak. A dolog­ban tizen­öt cso­port vesz részt.

A bemu­ta­tó hiva­ta­los olda­la itt:  Egyszerű Többség

A prog­ra­mok (hiá­nyos faj­ta) lis­tá­ja emitt: E.T.-programok

A kiál­lí­tás blog­ja amott: E.T.-blog

—- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —- —-

E.T. recen­zi­ók:

Rieder Gábor: Egyszerű több­ség

Vass Norbert: Nulladik nap — Egyszerű több­ség / No One Belongs Here More Than You

Götz Eszter: Élménymegosztó felü­let — EGYSZERŰ TÖBBSÉG

Kovács Réka: Foglalt Ház — Gyereknap a Műcsarnokban

Zöldi Anna: JÁTSZÓTÉR FELNŐTTEKNEK

Maria Marcos: Bonyolult több­ség — Csoportok a tár­na mélyén

Józsa Kitty: Egyszerű több­ség – több­ség­ben az erő?

Mayer Kitti Hanna: Egyszerű több­ség — Művészeti együtt­mű­kö­dé­sek bemu­ta­tá­sa a Műcsarnokban