Anno Domini” 2004

Még 2003-ban pályáz­tunk a Finita la Commedia — akkor még Civil Negyed — tár­su­lat­tal együtt egy kiírásra, a Millenárisba. Ezt akkor „Európa elrab­lása” fan­tá­zia­n­éven hir­det­ték meg. A The Corporation részéről egy HTML-alapú önpre­zen­tá­ció volt a benyúj­tott anyag, amibe szin­tén bele­vet­tük az ala­pító mani­fesz­tu­mun­kat, mivel a kiíró részéről pályá­zati mun­ka­cí­men túl semmi több nem volt meg­fo­gal­mazva, mi pedig azon kívül, hogy biz­to­sak vol­tunk benne, hogy képe­sek leszünk alkotni, nem lát­tunk előre több mint egy évre. A képre kat­tintva a Corp.-prezentáció elérhető:

Mind ez az „Európa elrab­lása” kon­cep­ció, mind a lét­re­jött közös pro­duk­ció sok vál­to­zá­son ment keresz­tül az alatt az év alatt, a Finitával kez­det­ben „Bonnie és Clyde” mun­ka­cí­met adtunk neki, aztán végül is az „Anno Domini — Az Úr évé­ben” elne­ve­zés­ben egyez­tünk ki. Igen hatá­sos és rend­kí­vül exk­lu­zív művé­szeti munka szü­le­tett, amely ha jól emlék­szem, mind­össze­sen két­szer került bemu­ta­tásra a Millenáris Tátrumban, 2004-ben.
Az ezred­for­duló kör­nyé­kén diva­tossá vált „összmű­vé­szeti” kate­gó­riát erő­sen — bár talán az „összművészi”-t még­in­kább fedte ez a darab, a hiva­ta­los lis­tán ez sze­re­pelt: Koreográfia: Fehér Ferenc, O. Caruso. Tér: O. Caruso. Videó: The Corporation. Fény: Szirtes Attila. Zene: The Corporation. Rendező: O. Caruso. A szí­nen: Fehér Ferenc, Lőrinc Lilla. A The Corporation akko­ri­ban már jóné­hány bará­tunk sze­mé­lyes köz­remű­kö­dé­sé­vel is dol­go­zott egy-egy pro­duk­ción, ezért itt túl a Corporation alap-csapatán, meg­em­lí­te­nénk Bódis Gyulát és Kovácsovics Dávidot — aka dAV -, vala­mint Nagy Gábort — aka Goma -, akik az elekt­ro­ni­kus live-actben működ­tek, és Szenteleki Dórát, aki a videó-háttérmunkában vett részt.

Halász Tamás kri­ti­kája a szinhaz.net-en: itt olvas­ható. +PDF-ben letölt­hető itt: a Színház folyó­irat 2004. szep­tem­beri száma, ennek 35. oldalán.

Itt pedig néhány kép abból, ami meg­va­ló­sult. Dizájnok: The Corp., fotók:  Szenteleki Dóri — kivéve a két szek­ven­ciát, ame­lyek Kovács Milán zak­la­tott videó­fel­vé­te­léből valók.

AD ad-kepek337 ad-matrica_annodomini ad-szoro_annodomini ad-05 ad-14 ad-24 ad-37 ad-38 ad-39 ad-49 ad-66 ad-67 ad-81 ad-82 ad-96 ad-anno01 ad-anno03 ad-arculat_annodomini_00 ad-arculat_annodomini_00b ad-arculat_annodomini_01 ad-arculat_annodomini_02 ad-arculat_annodomini_03


Copyright © 2000–2015. All right! Reserved.

RSS Feed. A lap a the Corporation tulajdonában áll.