Anno Domini” 2004

Még 2003-ban pályáz­tunk a Finita la Commedia — akkor még Civil Negyed — tár­su­lat­tal együtt egy kiírás­ra, a Millenárisba. Ezt akkor „Európa elrab­lá­sa” fan­tá­zia­né­ven hir­det­ték meg. A The Corporation részé­ről egy HTML-ala­pú önpre­zen­tá­ció volt a benyúj­tott anyag, ami­be szin­tén bele­vet­tük az ala­pí­tó mani­fesz­tu­mun­kat, mivel a kiíró részé­ről pályá­za­ti mun­ka­cí­men túl sem­mi több nem volt meg­fo­gal­maz­va, mi pedig azon kívül, hogy biz­to­sak vol­tunk ben­ne, hogy képe­sek leszünk alkot­ni, nem lát­tunk elő­re több mint egy évre. A kép­re kat­tint­va a Corp.-prezentáció elér­he­tő:

Mind ez az „Európa elrab­lá­sa” kon­cep­ció, mind a lét­re­jött közös pro­duk­ció sok vál­to­zá­son ment keresz­tül az alatt az év alatt, a Finitával kez­det­ben „Bonnie és Clyde” mun­ka­cí­met adtunk neki, aztán végül is az „Anno Domini — Az Úr évé­ben” elne­ve­zés­ben egyez­tünk ki. Igen hatá­sos és rend­kí­vül exk­lu­zív művé­sze­ti mun­ka szü­le­tett, amely ha jól emlék­szem, mind­össze­sen két­szer került bemu­ta­tás­ra a Millenáris Tátrumban, 2004-ben.
Az ezred­for­du­ló kör­nyé­kén diva­tos­sá vált „össz­mű­vé­sze­ti” kate­gó­ri­át erő­sen — bár talán az „összművészi”-t mégin­kább fed­te ez a darab, a hiva­ta­los lis­tán ez sze­re­pelt: Koreográfia: Fehér Ferenc, O. Caruso. Tér: O. Caruso. Videó: The Corporation. Fény: Szirtes Attila. Zene: The Corporation. Rendező: O. Caruso. A szí­nen: Fehér Ferenc, Lőrinc Lilla. A The Corporation akko­ri­ban már jóné­hány bará­tunk sze­mé­lyes köz­re­mű­kö­dé­sé­vel is dol­go­zott egy-egy pro­duk­ci­ón, ezért itt túl a Corporation alap-csa­pa­tán, meg­em­lí­te­nénk Bódis Gyulát és Kovácsovics Dávidot — aka dAV -, vala­mint Nagy Gábort — aka Goma -, akik az elekt­ro­ni­kus live-act­ben működ­tek, és Szenteleki Dórát, aki a videó-hát­tér­mun­ká­ban vett részt.

Halász Tamás kri­ti­ká­ja a szinhaz.net-en: itt olvas­ha­tó. +PDF-ben letölt­he­tő itt: a Színház folyó­irat 2004. szep­tem­be­ri szá­ma, ennek 35. olda­lán.

Itt pedig néhány kép abból, ami meg­va­ló­sult. Dizájnok: The Corp., fotók:  Szenteleki Dóri — kivé­ve a két szek­ven­ci­át, ame­lyek Kovács Milán zak­la­tott vide­ó­fel­vé­te­lé­ből valók.

AD ad-kepek337 ad-matrica_annodomini ad-szoro_annodomini ad-05 ad-14 ad-24 ad-37 ad-38 ad-39 ad-49 ad-66 ad-67 ad-81 ad-82 ad-96 ad-anno01 ad-anno03 ad-arculat_annodomini_00 ad-arculat_annodomini_00b ad-arculat_annodomini_01 ad-arculat_annodomini_02 ad-arculat_annodomini_03


Copyright © 2000–2015. All right! Reserved.

RSS Feed. A lap a the Corporation tulajdonában áll.